Mladí lékaři z.s.

Článek je součástá projektu „Vademecum mladého lékaře“

 

 

5 let uteče jako voda a člověk se ocitne na prahu vstupu „do neznáma“, tedy v 6. ročníku, který kromě státních zkoušek  s sebou přináší i hledání a potom nástup do prvního zaměstnání. Co si tedy musí každý čerstvý absolvent lékařské fakulty, jemuž ještě ani neuschnul inkoust na diplomu, zařídit? O co zažádat a co bude naopak požadovat budoucí zaměstnavatel? Pokusíme se na tyto otázky, a nejen na ně, odpovědět.

Pro výkon lékařského povolání /dle Zákona o vzdělávání č. 95/2004 Sb./, je třeba splnit 3 základní požadavky, a těmi jsou:

1. Odborná způsobilost, kterou získává absolvent řádným ukončením šestiletého magisterského studia všeobecného lékařství.

2. Právní bezúhonnost.  Prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů ČR, který lze získat v síti takzvaných CzechPOINTů, mezi něž se řadí například obecní úřady, pobočky České pošty apod. Jeho vystavení stojí aktuálně 100 Kč.

3. Zdravotní způsobilost. Ta se zpravidla ověřuje formou vstupní lékařské prohlídky, která je povinná před uzavřením zaměstnaneckého poměru. Pozor, v tomto případě neplatí svobodná volba lékaře a zaměstnavatel uchazeči sám určí, kde musí prohlídku podstoupit. Náklady na tuto prohlídku hradí většinou zaměstnavatel, pokud není dojednáno jinak.

Ještě poznámka k prvnímu bodu, co se týče dokumentů, kterými uchazeč prokazuje svoji odbornou způsobilost: Zde je potřeba zmínit, že není potřeba před nástupem předkládat přímo diplom z vysoké školy (ten absolvent obdrží až při promoci), ale je zde zcela dostačující tzv. „Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce“, které absolvent obdrží už po složení poslední části státní rigorózní zkoušky (lidově „státnice“).  Později, bude-li mít zaměstnavatel stále zájem, můžete dodat přímo úředně ověřenou kopii vašeho diplomu. Zde podotýkáme, že již složením poslední části státní rigorózní zkoušky  nabýváte práva užívat titulu „MUDr.“

Ihned po nástupu do zaměstnání je nutné zažádat o členství v České lékařské komoře (ČLK). Bez členství v lékařské komoře totiž není možné vykonávat lékařské povolání na území ČR.  Žádost se posílá na  okresní sdružení České lékařské komory podle místa výkonu práce nikoliv podle žadatelova trvalého bydliště. Členský příspěvek v ČLK neplatí lékař při zařazení do ČLK v roce absolvování lékařské fakulty a taktéž je osvobozen od poplatku  i v roce následujícím.

Jak jsme již zmínili, odbornou způsobilost získá absolvent úspěšným ukončením lékařské fakulty. Další pojem, neméně důležitý, je specializovaná způsobilost. Tu získáváme ukončením postgraduálního specializačního vzdělávání, tedy složením atestační zkoušky. V současnosti existuje pouze jednostupňový systém přípravy k atestační zkoušce, jehož součástí je absolvování takzvaného společného kmene a poté následuje vlastní specializační vzdělávání v rámci každého oboru. Podrobně se o struktuře specializačního vzdělávání zmíníme v dalším článku, kde je i uveden seznam základních oborů specializačního vzdělávání.

S nástupem do zaměstnání nesmí absolvent zapomenout zažádat o zařazení do oboru specializačního vzdělávání. Formulář žádosti je dostupný na  www.mzcr.cz v „Evidenci zdravotnických pracovníků“, kde je možné tiskopis vyplnit v elektronické podobě, vytisknout a spolu s přílohami, tj. úředně ověřeným diplomem a kopií vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (bez ověření) doručit na lékařskou fakultu, kde chce být lékař po dobu vzdělávání evidován – záleží čistě na jeho výběru, z praktického hlediska si absolventi vybírají fakultu nejbližší jejich bydlišti.  Agendu na fakultách zpracovává zpravidla oddělení specializačního vzdělávání. Do formuláře lékař uvádí, v jakém základním oboru specializační přípravy se chce vzdělávat. Toto rozhodnutí je čistě na absolventovi a mělo by být velmi uvážené, i když ho potom je možné samozřejmě kdykoliv v průběhu přípravy změnit.

Na základě této žádosti absolvent obdrží „oznámení o zařazení do oboru“, které je potřeba dobře uchovat, a dále průkaz odbornosti(tzv. index) a logbook, kam se zaznamenávají požadované výkony a také hodnocení školitele v průběhu vzdělávání.

Upozorňujeme na to, že zařazením do specializační přípravy si absolvent zpravidla „polepší“ platově, protože v zařízeních, kde platí platové tabulky se tímto posune do vyšší platové třídy.

Výběru oboru vzdělávání a zaměstnavatele budeme opět věnovat další články, nicméně již nyní upozorňujeme na nutnost kontroly toho, zda je váš budoucí zaměstnavatel držitelem akreditace pro obor vzdělávání, ve kterém se chcete vzdělávat, případně i v oborech, které jsou součástí vzdělávacího plánu vašeho oboru. Seznam akreditací zdravotnických zařízení je aktualizován na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky ( http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html).

 

Doufáme, že jsme vám výše uvedenými informace alespoň trochu ulehčili orientaci v procesu přípravy nástupu do zaměstnání. Budete-li mít jakékoli další dotazy, tak se s nimi na nás neváhejte obrátit!

Na závěr všem přejeme především hodně sil do začátků!

 

Dagmar Štafová, Jiří Šedo

Autoři jsou členové předsednictva o.s. Mladí lékaři

 

e-mail: mladi.lekari@seznam.cz