Mladí lékaři z.s.

V rámci předprogramu proběhla přednáška MUDr. Jiřího Šedy s Názvem „Co čeká lékaře po promoci“ za účasti studentů lékařských fakult a mladých lékařů v počtu přesahujícím 150 účastníků.

Dále následovaly přednáška MUDr. Ondřeje Rennéta o pracovních příležitostech pro mladé lékaře v Německu a dále přednáška MUDr. Gabriela Jelenka o pracovních příležitostech ve Velké Británii. Na oba přednášející byla vznesena celá řada dotazů,na které se přednášející snažili odpovídat v kuloárech..

Předprogram byl završen vystoupením MUDr. Vítězslava Vavrouška, MBA, náměstka ministra zdravotnictví, který publiku představil připravované změny v oblasti postgraduálního vzdělávání, což vyvolalo celou řadu reakcí z publika a následnou velmi otevřenou diskuzi. Náměstek ministra nabídl veřejně zástupcům sdružení možnost přímé spolupráce při řešení případných obtíží či nejasností, které se v průběhu změn systému objeví.

Samotné zasedání sněmu delegátů bylo zahájeno předsedou sdružení MUDr. Martinem Švestkou. Kromě obvyklých součástí sněmu byl zařazen bod o změně stanov sdružení.

Po dlouhé debatě všech přítomných členů byla odsouhlasena většinou přítomných povinnost členů platit členský příspěvek ve výši 200kč ročně s tím, že příspěvky budou odpuštěny všem členům v prvním roce od podání přihlášky.

Dále byla již jednohlasně schválena změna způsobu volby předsedy a místopředsedy sdružení, které nově bude volit předsednictvo ze svého středu dvoutřetinovou většinou. Dále bylo zkráceno funkční období všech volených orgánům 2 roky.  (celé znění stanov viz záložka O nás)

Následně oznámili předseda a místopředseda rezignaci na svoje pozice ve sdružení a bylo přistoupeno k volbě nového předsednictva sdružení. To bylo zvoleno ve složení Adéla Friedlová, Spyridon Gkalpakiotis, Zdeněk Chvátal, Zuzana Lattová, Tomáš Pluhař, Ondřej Rennét,  Štěpán Sulek , Jiří Šedo, Martin Švestka.

Do programu bylo bezprostředně zařazeno zasedání nového předsednictva sdružení, které zvolilo nového předsedu a místopředsedu sdružení. Novým předsedou byl zvolen MUDr. Jiří Šedo a místopředsedou MUDr. Ondřej Rennét.

Tímto bodem byla oficiální část sněmu zakončena a zúčastnění se odebrali k neformálnímu posezení.