Mladí lékaři z.s.

Autor: Jiří Šedo

Publikováno v Medical Tribune

 

Poslanci na své schůzi 31. ledna tohoto roku schválili vládní novelu zákona č. 95/2004 Sb. upravující především podmínky vzdělávání lékařů a systém atestací. Přehlasovali tak zamítavé stanovisko Senátu a zákon po podpisu prezidenta bude brzdy a vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Novela nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Lékaři, kteří byli do základního oboru zařazeni před účinností tohoto zákona, mohou specializační vzdělávání v tomto oboru dokončit v režimu aktuálního znění zákona a novinky v novele se jich týkat nebudou. Nový zákon tedy platí pro lékaře, kteří se přihlásí do oboru specializačního vzdělávání až v době účinnosti tohoto zákona.

 

Zde předkládáme zjednodušený bodový přehled podstatných změn:

 

 • Nově bude základní kmen trvat 30 měsíců místo dosavadních 24 měsíců a bude zakončen zkouškou. Jak bude zkouška vypadat, musí teprve stanovit vyhláška. Neúspěšnou zkoušku lze opakovat za 6 měsíců, na zkoušku jsou celkem 3 pokusy.
 • Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem, tedy pod přímým vedením atestovaného lékaře, který musí být fyzicky přítomný ve zdravotnickém zařízení a dostupný na vyžádání do 15 minut. Budou moci samostatně vykonávat činnosti, které budou vyjmenovány ve vyhlášce a k tomu budou mít další kompetence, které jim budou písemně přiděleny nadřízeným.
 • Lékaři po zkoušce z kmene budou pracovat pod dohledem lékaře, který nemusí být fyzicky v zařízení, ale musí být k dispozici trvale na telefonu a fyzicky dostupný do 30 minut. Kompetence budou taktéž stanoveny vyhláškou a k tomu jim může další kompetence písemně svěřit nadřízený.
 • Zaměstnavatel je povinný tento dozor a dohled zajistit.
 • Minimální výše úvazku uznatelná do vzdělávání bude nově minimálně 0,5. Výjimka je pouze pro rodiče dětí předškolního věku, ty mohou pracovat i na úvazek 0,2.
 • Výše úvazku se do vzdělávání u lékařů bez PhD započítává v daném poměru, takže například u 5letého programu se při úvazku 0,5 doba prodlužuje na 10 let. Při úvazku 0,2 se však nezapočítává nic.
 • U PhD studentů se na základě doporučení školitele a schválení ministerstva může započítat i u úvazku 0,5 úvazek celý, ale při úvazku nižším než 0,5 se nic do vzdělávání nezapočítává.
 • Pokud pracoviště zapomnělo zažádat o reakreditaci, mohou lékaři na tomto pracovišti zažádat ministra o výjimku, aby jim praxe na tomto pracovišti mohla být uznána.
 • Zákon předpokládá vytvoření zcela nových vzdělávacích programů pro kmeny i všechny základní obory. Ty se teprve začínají připravovat.
 • Akreditační komise schvalující akreditace zařízení a vzdělávací programy budou pracovat v novém složení, kde budou kromě zástupců odborných společností a lékařských fakult nově i zástupci ČLK.
 • Novou institucí bude vzdělávací rada složená z 9 zástupců, která by měla výstupy z akreditačních komisí korigovat a projednávat. Bude vydávat doporučení pro ministra.
 • Nástavbové obory budou opět nazývány nástavbovými obory (nyní jsou nazývány certifikovanými kurzy) s délkou vzdělávání minimálně 1 rok a vedle nich vzniknou funkční kurzy s délkovou vzdělávání 1-6 měsíců.
 • Nástavbový obor bude vyžadovat zaměstnanecký poměr v rozsahu minimálně 0,5 úvazku, u funkčních kurzů tento požadavek není specifikován. Jaké bude přesně postavení funkčních kurzů v praxi není zatím jasné.
 • Vzdělávání v prvním specializačním oboru se nyní již nebude považovat za prohlubování kvalifikace, ale za zvyšování kvalifikace. To na jednu stranu znamená nárok na dny volna před zkouškami, ale na druhou stranu to znamená podstatnou změnu při vysílání na kurzy a stáže. Čas takto strávený v rámci přípravy nebude nově samotným výkonem práce, ale bude pracovním volnem, za které bude lékaři náležet náhrada mzdy/platu. To může znevýhodnit lékaře v případě uzavření kvalifikační dohody, kdy se budou zaměstnavatelé zřejmě snažit započítat lékařům do nákladů i tyto mzdové náhrady, jejichž výše může činit mnoho stovek tisíc korun. Uzavírání kvalifikačních dohod tedy jednoznačně nedoporučujeme.
 • Nově bude omezen počet oborů, v kterých může být lékař současně zařazen. Budou to maximálně dva obory, a to pouze tehdy, pokud mají shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu o absolvování základního kmene. Dosud byl počet oborů neomezený.
 • Akreditace pracovišť pro vzdělávání v kmeni nebudou projednávat akreditační komise, ale pouze ministerstvo – mohlo by to znamenat zautomatizování procesu akreditace v kmeni a větší dostupnost akreditací i pro menší nemocnice.
 • Nově bude mít školitel povinnost být u atestační zkoušky svého svěřence, nebo bude muset pověřit jiného zástupce ze stejného pracoviště.
 • Akreditované pracoviště je nově povinné vést pracovní docházku všech lékařů, kteří se u něj vzdělávají.
 • Součástí zákona je seznam základních oborů, kterých bude nově 43 místo dosavadních 46 – jejich seznam je uveden ve zvláštním článku.

 

Za spolek Mladí lékaři, z.s.

 

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

předseda

 

Text tohoto článku je chráněn autorským právem.

 

Spolek Mladí lékaři je od svého založení v roce 2009 samostatným a nezávislým demokratickým zájmovým uskupením mladých lékařů jediným tohoto druhu v ČR. Tvoří ho přes 400 řádných členů i rozsáhlá komunita na sociálních sítích čítající přes 7000 tzv. sympatizantů.