Mladí lékaři z.s.

Modelové situace – standardní postupy

Toto je dokument, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s lékařskými fakultami a naleznete tam otázky na řadu odpovědí, na které jsme neznali donedávna odpověď. Dokument je snahou sjednotit v rámci všech lékařských fakult postupy při uznávání povinností ve specializačního výcviku a předpokladem je, že se budou jednotlivé fakulty těmito doporučeními řídit a že praxe jednotlivých fakult bude odpovídat popisu v tomto dokumentu, ačkoliv nejsou právně závazná.

Příklad 1:

Lékař je zařazen do oboru chirurgie před 1. 7. 2017 (dle VP chirurgie 2015), specializační vzdělávání by však rád dokončil dle novely zákona (vyhl. 221/2018 Sb. + VP chirurgie 2019). Dle přechodných ustanovení zákona č. 67/2017 Sb. čl. II odst. 3 b) o započtení části absolvované praxe rozhodne MZ ČR.

 •  Jak požádat? (jaká žádost, kde je k dispozici, jaké přílohy, atd.)

Formulář pro podání žádosti není k dispozici, žádost je možné zatím zaslat na MZ volnou formou, do budoucna bude postup upraven + vzory formulářů.

Příklad 2:

Lékař je zařazen do oboru chirurgie před 1. 7. 2017 (VP chirurgie 2015), specializační vzdělávání by však rád dokončil dle novely (vyhl. 221/2018 Sb. + VP chirurgie 2019). Dle VP 2015 má vydán certifikát o ukončení chirurgického kmene pro obor chirurgie.

 • Musí doplnit chybějící praxi a vykonat zkoušku na ukončení vzdělávání v základním kmeni?
 • Nebo již vydaný certifikát není možné zohledňovat a veškeré podmínky přístupu k AZ musí splnit dle nového VP?

Zkoušku na ukončení vzdělávání v základním kmeni konat nemusí.

Vydaný certifikát o ukončení základního kmene platí (i z hlediska novelizovaných předpisů má lékař příslušné kompetence pro výkon činností s certifikátem o absolvování základního kmene dle § 4 zákona; může se zařadit do dalšího oboru se stejným základním kmenem apod.).

Pro přístup k atestační zkoušce však musí doplnit chybějící praxi (jak v kmeni, tak ve vlastním specializovaném výcviku).

Příklad 3:

Lékař je zařazen do oboru chirurgie před 1. 7. 2017 (VP chirurgie 2015), chtěl by nyní změnit obor specializačního vzdělávání na plastickou chirurgii dle novely zákona (vyhl. 221/2018 Sb. + VP plastická chirurgie 2019). Zatím má absolvovanou část praxe dle VP chirurgie 2015.

 • Kdo započte praxi z původního oboru chirurgie do nového oboru plastická chirurgie?
  Lze takovou praxi vůbec započítat?

Pokud byla praxe absolvována v souladu s předchozí právní úpravou (na akreditovaném pracovišti apod.), praxi započíst lze. Zápočet provede lékařská fakulta jako pověřená organizace (jedná se tedy v tomto případě o zápočet praxe z jiného oboru; postup dle čl. II odst. 3 b) zákona 67/2017 Sb., uváděný v příkladu 1, se zde nepoužije).

Příklad 4:

Lékař je zařazen do oboru chirurgie před 1. 7. 2017 (dle VP chirurgie 2015), specializační vzdělávání řádně ukončí atestační zkouškou. Následně se zařadí do plastické chirurgie, již po novele zákona.

 • Kdo provádí zápočet praxe (LF nebo MZ)? Lze takovou praxi vůbec započítat?

Praxi započítat lze, zápočet provádí lékařská fakulta jako pověřená organizace (jde o zápočet praxe z oboru do oboru, obdobně jako v příkladu 3).

Příklad 5:

Lékař je zařazen do oboru základního oboru v den nabytí účinnosti vyhlášky 221 / 2018 Sb. či později. Jak se nahlíží na praxi, absolvovanou od 9. 10. 2018 do doby, než příslušné pracoviště získá akreditaci v souladu s novelou zákona?

Lékař si musí podat žádost ministrovi o udělení výjimky – započtení praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti dle § 5, odst. 4 zákona.

Příklad 6:

Lékař je zařazen do oboru chirurgie před 1. 7. 2017, má certifikát o ukončení chirurgického kmene, případně i atestační zkoušku; nově se zařadil do oboru cévní chirurgie. Musí si v tomto případě doplnit chybějící praxi i zkoušku na ukončení vzdělávání v základním kmeni? (nejde o stejný obor dokončovaný dle nové právní úpravy jako v příkladu 2, ale o další obor se stejně nazvaným kmenem).

Platí mu certifikát pro obor cévní chirurgie, neboť oba obory mají chirurgický kmen.

Je nutné pouze doplnit si to, oč se nový základní kmen od starého odlišuje (minimálně jde o 6 měsíců v délce praxe), bez zkoušky.

Příklad 7:

Žena – lékařka je na rodičovské dovolené. V rámci ní nicméně absolvovala povinnou praxi na pracovišti vyššího typu v předepsaném rozsahu, a to v rámci dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Lze tuto praxi uznat?

Obecně lze, pokud byla lékařka za výkon práce odměňována.

Příklad 8:

MUDr. XY zařazena před účinností novely do dětského lékařství, po novele se přeřadila dětského lékařství do oboru pediatrie; certifikát vydaný nemá.

 • Musí skládat zkoušku na ukončení vzdělávání v základním kmeni?

Pokud lékař pouze nemá vydaný certifikát o ukončení „původního“ základního kmene, ale fakticky kmen ukončil, požádá si o vydání certifikátu dle původní právní úpravy; zkoušku absolvovat nemusí, neboť předchozí základní kmeny se zkouškou neukončovaly.

Pro přístup k atestační zkoušce je ale třeba si doplnit to, oč se nový kmen od starého odlišuje (minimálně jde o 6 měsíců v délce praxe) – viz následující příklad.

Pokud původní základní kmen neukončil, předpokládá se, že se zařazením do nového oboru pediatrie zařadil i do nového základního kmene, který se ukončuje zkouškou, a proto zkoušku musí skládat.

Příklad 9:

MUDr. XY zařazena před účinností novely do dětského lékařství, po novele se přeřadila dětského lékařství do oboru pediatrie; certifikát vydaný nemá.

 • Musí skládat zkoušku na ukončení vzdělávání v základním kmeni?

Pokud lékař pouze nemá vydaný certifikát o ukončení „původního“ základního kmene, ale fakticky kmen ukončil, požádá si o vydání certifikátu dle původní právní úpravy; zkoušku absolvovat nemusí, neboť předchozí základní kmeny se zkouškou neukončovaly.

Pro přístup k atestační zkoušce je ale třeba si doplnit to, oč se nový kmen od starého odlišuje (minimálně jde o 6 měsíců v délce praxe) – viz následující příklad.

Pokud původní základní kmen neukončil, předpokládá se, že se zařazením do nového oboru pediatrie zařadil i do nového základního kmene, který se ukončuje zkouškou, a proto zkoušku musí skládat.

 • Potřebuje zápočet praxe z oboru dětské lékařství do oboru pediatrie?

Ano, jde o započtení z oboru do oboru, zápočet provede lékařská fakulta.

Příklad 10:

MUDr. XY zařazen před účinností novely do oboru dětské lékařství, rozhodnutím MZČR má do oboru dětské lékařství započtenu praxi ze zahraničí. Po účinnosti novely se přeřadí do oboru pediatrie. Bude mu uznán zmíněný zápočet praxe ze zahraničí?

Ano, praxi lze započíst. Započtení provede lékařská fakulta.

Příklad 11:

MUDr. XY je zařazen do oboru chirurgie před 1. 7. 2017, má certifikát o ukončení chirurgického kmene, nově se zařadil do oboru cévní chirurgie.

 • Platí mu certifikát i pro obor cévní chirurgie?

Ano, neboť oba obory mají chirurgický kmen.

 • Musí si doplnit zkoušku na ukončení vzdělávání v základním kmeni?

Nemusí. Je nutné pouze doplnit si to, oč se nový základní kmen od starého odlišuje (minimálně jde o 6 měsíců v délce praxe). Viz příklady výše.

Příklad 12:

MUDr. XY zařazena do oboru dětské lékařství před účinností novely zákona a ve vzdělávání pokračuje dle původního vzdělávacího programu.

 • Je možné zde aplikovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona (zápočet praxe za mateřskou nebo rodičovskou dovolenou)

Započtení je s ohledem na dikci zákona možné pouze do oboru pediatrie, nikoliv dětské lékařství.

Příklad 13:

MUDr. XY zařazen do základního oboru po účinnosti novely zákona a zažádal o uznání praxe v zahraničí. MZ na jeho žádost praxi uznalo dle posledního platného vzdělávacího programu (VP 2015), protože v době podání žádosti nebyl jiný k dispozici.

 • Musí lékař požádat o uznání praxe znovu dle nové náplně (zejména, pokud jsou jiné požadavky na praxi?

Pokud praxe započtená podle VP 2015 odpovídá svým obsahem a rozsahem požadavkům VP 2019, není nutné žádat o nové uznání.

Příklad 14:

Lékař se zařadí do oboru chirurgie po 1. 7. 2017. V kmeni absolvuje 4 základní povinné kurzy a kurz Základy chirurgie, po splnění praxe a celé teoretické části se přihlásí ke zkoušce po kmeni.

 • Sledujeme při kontrole splnění podmínek přístupu ke kmenové zkoušce i platnost základních povinných kurzů?
 • K jakému datu bude jejich platnost posuzována?
 • Jak budeme nahlížet na situaci, když lékař doloží absolvování základních povinných kurzů (Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Radiační ochrana, Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí) akreditovaných dle původních vzdělávacích programů?

Platnost kurzů se sleduje, a to ke dni podání přihlášky ke zkoušce na ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Pokud lékař absolvoval základní povinný kurz dle dříve platných vzdělávacích programů a kurz nemá prošlou platnost, pak se mu uzná (neboť má srovnatelnou náplň a zpravidla větší rozsah než kurz, požadovaný vyhl. 221/2018 Sb.).

Příklad 15:

Lékař se zařadí do oboru chirurgie po 1. 7.2017, specializační vzdělávání úspěšně ukončí atestační zkouškou. Následně se zařadí do oboru s interním kmenem. Základní povinné kurzy již absolvoval v rámci chirurgického kmene.

 • V tomto případě budeme uznávat základní povinné kurzy absolvované v rámci základního chirurgického kmene dle znění vyhlášky 221/2018 Sb.?
 • Budeme u těchto kurzů posuzovat platnost?

Kurzy se budou uznávat a jejich platnost posuzovat ke dni podání přihlášky ke zkoušce na ukončení vzdělávání v základním kmeni; pokud by měly prošlou platnost, lékař je musí absolvovat znovu.

Příklad 16:

MUDr. XY zařazen do základního oboru před účinností novely zákona. Pokud absolvuje kmenové kurzy např. Novinky z vnitřního lékařství, Novinky z chirurgie atd., které nyní pověřené organizace pořádají a které mají původní akreditaci, lze mu je uznat jako nově akreditované Základy vnitřního lékařství, Základy chirurgie apod.?

Absolvování kmenových kurzů akreditovaných před novelou zákona je možné uznat i lékařům, kteří se do oborů zařadili po novelizaci. Stejně tak je možné uznat lékařům zařazeným do oborů před novelizací zákona absolvování nových kmenových kurzů akreditovaných podle vyhlášky 221/2018 Sb.

Příklad 17:

Lékař splní veškeré požadavky na základní kmen, úspěšně složí kmenovou zkoušku a je mu vydán certifikát o absolvování základního kmene. Po splnění vlastního specializovaného výcviku se lékař přihlásí k atestační zkoušce.

 • V rámci posuzování splnění podmínek přístupu k atestační zkoušce budeme opět zkoumat splnění praxe a dalších požadavků stanovených pro základní kmen?

Ano, dle §21 odst. 2 zákona č.95/2004 Sb. je předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným VP.

Příklad 18:

Lékař je zařazen do oboru nefrologie s interním kmenem po 1. 7. 2017, úspěšně složí zkoušku na ukončení vzdělávání v základním kmeni a je mu vydán certifikát. Následně se zařadí do revmatologie s interním kmenem.

 • Platí mu certifikát i pro obor revmatologie?
 • Lékař si doplní pouze vlastní specializovaný výcvik pro obor revmatologie a může přistoupit k atestační zkoušce?

Ano, certifikát pro interní kmen je univerzální pro všechny obory, které jdou přes interní kmen (bez ohledu na to, že se liší 6 měsíců praxe – tato kmenová praxe se při zařazení do druhého oboru se stejným kmenem nedoplňuje). Lékař v daném případě tedy může rovnou plnit vlastní specializovaný výcvik z revmatologie a následně přistoupit k atestační zkoušce.

Dotaz 1:

Mají základní povinné kurzy v kmenech dle vyhlášky 221/2018 Sb. časově omezenou platnost?

Základní povinné kurzy mají časově omezenou platnost, a to Lékařská první pomoc 5 let, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 5 let, Radiační ochrana 5 let a Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 10 let.

Dotaz 2:

Mají časově omezenou platnost i ostatní povinné kmenové kurzy dle vyhlášky 221/2018 Sb., pokud je příslušný kmen obsahuje (Základy vnitřního lékařství, Základy pediatrie…). Pokud ano, jakou a kde to je zakotveno?

Nemají, neomezená platnost.

Dotaz 3:

Jak dokladovat údaje o provedených výkonech, když nebudou logbooky?

Záznam se bude provádět do průkazu odbornosti. Školitel do průkazu odbornosti potvrdí, že školenec absolvoval praxi v požadovaném obsahu a rozsahu, tedy i to, že provedl pro danou praxi předepsané výkony. Nebude-li možné potvrdit celou praxi jedním záznamem (např. část praxe absolvuje lékař u jiného zaměstnavatele), bude možné vložit do průkazu odbornosti samostatné potvrzení s výčtem provedených výkonů.